Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Marcus GreferathFiDiPro-professori
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Mateusz Michałek
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Raimo P. Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori Lomalla 5.9.
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija Poissa 27.8.
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
David RadnellAkateeminen Koordinaattori
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen

Tutkijatohtorit

Laia Amorós Carafi
Karl Brustad
Vito Buffa
Tommi Ekholm
Ratan Giri
Florian Kohl
Jie Li
Taneli Luotoniemi
Istvan Prause
Lina Reichenberg
Joni Virta
Christian Webb

Tohtorikoulutettavat

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Diana Andrei
Nikita Belyak
Ferdinand Blomqvist
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Matthias Grezet
Armando Gutiérrez
Mikko Harju
Laura Jakobsson
Joona Karjalainen
Alex Karrila
Konrad Kohbrok
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Niko Lietzén
Alessandro Mancuso
Kristian Moring
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Paavo Raittinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Edoardo Tosoni
Matias Vestberg
Vilma Virasjoki
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Julian Weigt

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Tommi Anttila
Tommi Gröhn
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Lauri Jokinen
Emma Järvinen
Miko Karjalainen
Olli Kiljunen
Janne Lahti
Patrik Lahti
Henrik Leino
Jussi Leppinen
Tuukka Mattlar
Jonna Mikkonen
Kim Myyryläinen
Johannes Mäkinen
Aleksanteri Paakkinen
Miia Palmu
Martti Ranta
Emilia Ruha
Miikka Runolinna
Timo Takala
Jaan Tollander de Balsch
Lien Tran
Tuomas Tuukkanen
Ilmari Vauhkonen
Anton Vavilov
Kari Väisänen

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi