Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Chris Brzuska
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna
Rolf Stenberg

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö Lomalla 24.6.–29.7.
Johanna GladerHR-koordinaattori Lomalla 4.7.–10.7.
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Taloushallinto
Maisa ReinTaloussihteeri
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri Lomalla 7.7.–8.7.

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Tuomas Sahlsten
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Giovanni Barbarino
Delara Behad
Delara Behzad
Tom Gustafsson
Erik Hieta-aho
Florian Kohl
Shinji Koshida
Ruma Maity
Milo Orlich
Maria Quintana Ponce
Julien Roussillon
Luca Sodomaco

Tohtorikoulutettavat

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Matteo Allaix
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Aleksi Avela
Nikita Belyak
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Jussi Leppinen
Teemu Johannes Lundström
Niklas Miller
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Cintia Pacchiano
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Juho Roponen
Nourhan Shafik
Timo Takala
Anton Vavilov
Julian Weigt
Paula Weller
Ivy Woo
Ryan Wood
Zichan Xie
Joaquín de la Barra

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Theo Elenius
Vikke Elfving
Antti Haavikko
Robin Hagnäs
Fredrik Hagström
Joel Jeremias Hakavuori
Helmi Hankimaa
Jarno Himanen
Kai Hippi
Markus Holste
Oskari Matias Honkasaari
Tommi Tuomas Huhtinen
Waltteri Mikael Keus
Janne Lahti
Patrik Lahti
Jani Laine
Liia Lauriina Louhikoski
Taneli Luotoniemi
Petra Lähteenmäki
Balazs Nagyvaradi
Vili Nieminen
Vilma Emilia Katariina Norja
Mikko Närhi
Ville Jaakko Närhi
Victor Oei
Leevi Olander
Aapo Pajala
Sampo Paukkonen
Tuula Pulkkinen
Laura Rautiainen
Matti Rehell
Jesse Reimann
Nerissa Shakespeare
Topias Mikael Terho
Samuel Toivonen
Samuel Juhani Toivonen
Emil Verkama
Erno Vihanto
Joel Viherto
Markus Virtanen
Isa Matilda Widmaier
Kexing Ying
Kexing Ying

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi