Statistisk lexikon: svenska–finska

svenska finska
Acceptansfel Hyväksymisvirhe
Acceptansgräns Hyväksymisraja
Acceptansområde Hyväksymisalue
Aliaseffekt Alias
Allokering Kiintiöinti
Alternativhypotes Vaihtoehtoinen hypoteesi, Vastahypoteesi
Anpassa Sovittaa
Anpassning Yhteensopivuus
Anpassningsgrad Yhteensopivuuden aste
Aritmetisk medelvärde Aritmeettinen keskiarvo
Artificiell variabel Tekomuuttuja
Asymmetrisk test Yksisuuntainen testi
Asymptotisk Asymptoottinen
Attribut Ominaisuus
Autokorrelation Autokorrelaatio
Autoregressiv Autoregressiivinen
Avvikelse Poikkeama
Balanserad Tasapainotettu
Bas Perus-
Behandling Käsittely
Bernoulliförsök Bernoulli-koe
Beroende variabel Selitettävä muuttuja
Beskrivande statistik Kuvaileva tunnusluku
Beslut Päätös, Johtopäätös, Päättely
Betingad Ehdollinen
Bias Harha
Bimodal fördelning Kaksihuippuinen jakauma
Bivariat Kahden muuttujan
Bivariat fördelning Kaksiulotteinen jakauma
Blankett Lomake
Block Lohko
Blockeffekt Lohkovaikutus
Brus Kohina
Cellfrekvens Solufrekvenssi
Centrala gränsvärdessatsen Keskeinen raja-arvolause
Centralmoment Keskusmomentti
Chi-två Khin neliö
Cykel Jakso
Cyklisk ordning Kiertävä järjestys
De stora talens lag Suurten lukujen laki
Decil Desiili, Kymmenyspiste
Delmängd Osajoukko
Delning Ositus
Delvis specificerad hypotes Osittain määrätty hypoteesi
Determinationskoefficient Selitysaste
Deterministisk Deterministinen
Diagram Piirros
Differens (av mängder) Erotus (joukko-opissa)
Diffusionsprocess Diffuusioprosessi
Disjunkt Pistevieras
Disjunkta händelser Toisensa poissulkevat tapahtumat
Diskret Diskreetti
Diskret variabel Diskreetti muuttuja
Diskriminant Erottelu
Diskriminantanalys Erotteluanalyysi
Duppelsidigt test Kaksisuuntainen testi
Effektivaste Tehokkain
Effektivitet Tehokkuus
Egenvärde Ominaisarvo
Element Alkio
Elementarhändelse Alkeistapahtuma
En faktors nivå Tekijän taso
Enkel hypotes Täysin määrätty hypoteesi
Enkelsampling Kertaotanta
Enkelsidigt test Yksisuuntainen testi
Ensidigt test Yksisuuntainen testi
Envägsindelning Yksisuuntainen luokitus
Estimat Estimaatti
Estimator Estimaattori
Excess Huipukkuus
Extremvärde Ääriarvo
Faktor Faktori, Tekijä
Faktoranalys Faktorianalyysi
Faktorförsök Faktorikoe, Yhdistelykoe
Faktoriell Kertoma, Yhdistely-
Faktorladding Faktorilataus
Fakultet Kertoma
Faltning Konvoluutio
Fas Vaihe
Fast effekt Kiinteä vaikutus
Fel Virhe
Fel av andra slaget Toisen lajin virhe
Fel av första slaget Ensimmäisen lajin virhe, Hylkäämisvirhe
Felkvadratsumma Jäännösneliösumma
Felmedelkvadrat Jäännösvarianssi
Felvarians Jäännösvarianssi
Filter Suodatin, Suodin
Flerdimensionell fördelning Moniulotteinen jakauma
Flerdimensionell klassificering Moniulotteinen luokitus
Födelse- och dödsprocess Syntymis- ja kuolemisprosessi
Följd Jakso
Föra statistik över ngt. Tilastoida jtk.
Fördelning Jakauma
Fördelningsfunktion Kertymäfunktio
Fördelninsfri Jakaumasta riippumaton
Förgreningsprocess Haarautumisprosessi
Förkastande Hylkääminen
Förklarande variabel Selittäjä
Förlustfunktion Tappiofunktio
Förnyelseteori Uusiutumisteoria
Förnyelsetid Uusiutumisaika
Försöksfel Koevirhe
Försöksplan Koesuunnitelma
Försöksplan med halv upprepning Puolittainen toisto
Förutsäga Ennustaa
Förutsägelse Ennuste
Förväntningsrätt Harhaton
Förväntningsriktig Harhaton
Förväntningsskevhet Harha
Frågeformulär Kyselylomake
Fraktil Fraktiili
Fraktionell upprepning Osittainen toisto
Frekvens Frekvenssi, Taajuus
Frekvensfördelning Frekvenssijakauma
Frekvensfunktion Pistetodennäköisyysfunktio
Frihetsgrader Vapausasteet
Galler Ristikko
Genemsam faktor Yhteisfaktori
Genererande funktion Emäfunktio, Generoiva funktio
Genomsnitt Keskiluku, Keskiarvo
Geometriskt medelvärde Geometrinen keskiarvo
Gitter Hila
Glidande medelvärde Liukuva keskiarvo
Görä upp statistik på ngt. Tilastoida jtk.
Graf Kuvio, Verkko
Grundmängd Perusjoukko, Populaatio
Händelse Tapahtuma
Harmoniskt medelvärde Harmoninen keskiarvo
Heteroskedastisk Erivarianssinen, Heteroskedastinen
Hierarkisk plan Hierarkkinen kaavio, Sisäkkäiskaavio
Histogram Histogrammi
Högre kontrollgräns Yläraja (valvontakoneessa)
Homoskedastisk Homoskedastinen, Samavarianssinen
Huvudeffekt Omavaikutus, Päävaikutus
Hypotes Hypoteesi
Hypotesprövning Hypoteesin testaus, Tilastollinen testaus
Hypotestest Hypoteesin testaus, Tilastollinen testaus
Icke-lineär Ei-lineaarinen, Epälineaarinen
Icke-linjär Ei-lineaarinen, Epälineaarinen
Icke-parametrisk Ei-parametrinen, Epäparametrinen
Icke-singular fördelning Epäsingulaarinen jakauma
Inbäddad Upotettu
Indikatorfunktion Osoitinfunktio
Inferens Inferenssi, Johtopäätös, Päättely
Infinit Ääretön
Inkonsistent Epäkonsistentti, Tarkentumaton
Inomblock Lohkonsisäinen
Inomklassvarians Luokkiensisäinen varianssi
Integrerat spektrum Spektrikertymäfunktio
Intensitet Intensiteetti
Intervallestimering Väliestimointi
Intervallskattning Väliestimointi
Inträffa Tapahtua
Invarians Invarianssi
Invers Käänteis-
Inversion Käänteismuunnos
Jämförelsegrupp Vertailuryhmä
Kanonisk analys Kanoninen analyysi
Karakteristik funktion Karakteristinen funktio
Kedja Ketju
Klass Luokka
Klassificeringsstatistika Erottelufunktio
Klusteranalys Ryhmittelyanalyysi
Klusterurval Ryväsotanta
Jono
Kolumneffekt Sarakevaikutus
Kombinatorisk Kombinatorinen
Kommunalitet Kommunaliteetti
Komprimering av data Aineiston supistaminen
Konfidens Luottamus
Konfidensgrad Luottamustaso
Konfidensintervall Luottamusväli
Konfidenskoefficient Luottamuskerroin
Konkordanskoefficient Järjestyksen yhtäpitävyyskerroin
Konsistent Tarkentuva, Yhteensopiva
Konstant Vakio
Kontingenstabell Kontingenssitaulu
Kontinuerlig Jatkuva
Kontinuitetskorrektion Jatkuvuuskorjaus
Kontrast Kontrasti
Kontroll Valvonta, Ohjaus
Konvergens i fördelning Jakaumakonvergenssi
Konvergens i sannolikhet Stokastinen konvergenssi
Konvolution Konvoluutio
Koppling Sulautus
Korrelation Korrelaatio
Korrelationskoeffecient Korrelaatiokerroin
Korrelerad faktor Vino faktori
Korrelogram Korrelaatiodiagrammi, Pistediagrammi
Korskorrelation Ristikorrelaatio
Köteori Jonoteoria
Kotrollparti Tarkastettava erä
Kovarians Kovarianssi
Kovariansanalys Kovarianssianalyysi
Kritisk område Kriittinen alue, Hylkäämisalue
Kritisk värde Kriittinen arvo, Kriittinen raja
Krökt Käyräviivainen
Kumulativ frekvens Kertymäfrekvenssi
Kurvanpassning Käyrän sovitus
Kvadrat Ristikko, , Kvadraatti, Neliö, Neljännes
Kvadratisk medelvärde Neliökeskiarvo
Kvalitativ Kvalitatiivinen
Kvalitetskontroll Laadunvalvonta
Kvantil Kvantiili
Kvantitativ Kvantitatiivinen
Kvartil Kvartiili
Kvartilavstånd Kvartiiliväli
Kvartilavvikelse Kvartiilipoikkeama
Kvotskattningsfunktion Suhde-estimaattori
Laddning Lataus
Läge Sijainti
Lika ranger Jaetut sijaluvut
Likelihood-kvot Uskottavuusosamäärä
Likformig fördelning Tasajakauma
Lineär Lineaarinen
Lineär regression Lineaarinen regressio
Linjär Lineaarinen
Linjär medelavvikelse Keskipoikkeama
Linjär regression Lineaarinen regressio
Logistisk Logistinen
Mängd Joukko
Mängdlära Joukko-oppi
Marginal Reuna-
Markovkedja Markovin ketju
Markovprocess Markovin prosessi
Martingal Martingaali
Måtteori Mittateoria
Maximimetoden Suurimman uskottavuuden menetelmä
Maximum Maksimi
Maximum-likelihoodmetoden Suurimman uskottavuuden menetelmä
Medelfel Keskivirhe
Medelkvadrat Keskineliö
Medeltal Keskiarvo
Medelvärde Keskiarvo
Median Mediaani
Mellanblock Lohkojen välinen
Mellangrupsvarians Ryhmien välinen varianssi
Mellanklasvarians Luokkien välinen varianssi
Minimum Minimi
Minsta varians Minimivarianssi
Minsta-kvadratmetoden Pienimmän neliösumman keino
Modalvärde Moodi
Modell Malli
Moment Momentti
Momentmatris Momenttimatriisi
Mothypotes Vaihtoehtoinen hypoteesi, Vastahypoteesi
Multikollinearitet Multikollineaarisuus
Multipel korrelationskoefficient Yhteiskorrelaatiokerroin
Multipel regression Usean selittäjän regressio
Multivariat analys Monimuuttuja-analyysi
Multivariat fördelning Moniulotteinen jakauma
Nästan säker konvergens Melkein varma konvergenssi
Nivå Taso
Noggranhet Tarkkuus
Nollhypotes Nollahypoteesi
Nonsenskorrelation Näennäiskorrelaatio
Normalekvationer Normaaliyhtälöt
Normalfördelning Normaalijakauma
Oändlig Ääretön
Oberoende Riippumattomuus
Oberoende variabel Selittäjä
Observerat värde Havainto
Obunden sampling Yksinkertainen otanta
Obundet slumpmässigt urval Riippumaton satunnaisotanta, Yksinkertainen satunnaisotanta
Oförenlig Yhteensopimaton
Oförenliga händelser Toisensa poissulkevat tapahtumat
Ofullständig Epätäydellinen
Olineär Ei-lineaarinen, Epälineaarinen
Olinjär Ei-lineaarinen, Epälineaarinen
Optimal allokering Optimaalinen allokointi, Paras kiintiöinti
Ordning Järjestys
Ordningsstatiskor Järjestystunnusluvut
Osäkerhet Epävarmuus
Parameter Parametri
Parcell Palsta
Parti Erä
Partiell Osittais-
Partivariation Erävaihtelu
Parvis jämförelse Parivertailu
Parvis uteslutande Pareittain toisensa poissulkeva
Percentil Prosenttipiste, Sadannespiste
Period Jakso
Perodogram Periodogrammi
Poäng Pistemäärä
Population Perusjoukko, Populaatio
Posteriorisannolikhet Posterioritodennäköisyys
Precision Tarkkuus
Prediktering Ennuste, Ennustaminen
Prediktion Ennuste
Prediktor Ennustava muuttuja
Primär enhet Perusyksikkö
Principalkomponentanalys Pääkomponenttianalyysi
Principalkomponenter Pääkomponentit
Priorifördelning Priorijakauma
Priorisannolikhet Prioritodennäköisyys
Procentpunkt Prosenttipiste, Sadannespiste
Producentrisk Tuottajan riski
Produktmoment Tulomomentti
Prognos Ennuste
Projektion Projektio
Proportionell sampling Suhteellinen otanta
Provundersökning Esitutkimus
Punktdiagram Pistediagrammi, Hajontakuvio
Punktestimering Piste-estimointi
Punktskattning Piste-estimointi
Radeffekt Rivivaikutus
Ram Kehikko
Randomiserade block Satunnaistetut lohkot
Randomisering Satunnaistaminen
Rang Järjestysluku, Rankiluku, Sijaluku
Rangkorrelation Järjestyskorrelaatio
Rangordningsstatistika Järjestystunnusluku, Sijatunnusluku
Referensmängd Vertailuryhmä, Alkeistapahtumien joukko
Reglering Valvonta, Ohjaus
Regressand Selitettävä muuttuja
Regression Regressio
Regressor Selittäjä
Rekursiv Rekursiivinen
Relativ effektivitet Suhteellinen tehokkuus
Relativ frekvens Suhteellinen frekvenssi
Reliabilitet Luotettavuus
Repetition Toistaminen
Representativt urval Edustava otos
Reproducerbarhet Toistettavuus
Residual Jäännös, Residuaali
Residualkvadratsumma Jäännösneliösumma
Residualvarians Jäännösvarianssi, Residuaalivarianssi
Respons Vaste
Restriktion Rajoitus
Risk Riski
Rita Piirtää
Ritning Piirros
Romersk kvadrat Latinalainen neliö
Ruta Ruutu
Sadelpunkt Satulapiste
Säker händelse Varma tapahtuma
Samband Yhteys
Sammanslagning Yhdistäminen
Sampel Näyte, Otos
Sampel moment Otosmomentti
Sampling Otanta, Poiminta
Samplingenhet Otantayksikkö
Samplingfel Otantavirhe
Samspel Yhdysvaikutus
Sannolikhet Todennäköisyys
Sannolikhetsfördelning Todennäköisyysjakauma
Sannolikhetskvot Uskottavuusosamäärä, Todennäköisyysosamäärä
Sannolikhetsmassa Todennäköisyysmassa
Sannolikhetsrum Todennäköisyyskenttä
Sannolikhetsurval Todennäköisyysotos, Todennäköisyysotanta
Säsongvariation Kausivaihtelu
Sekvens Peräkkäis-, Sekvenssi-
Signifikansnivå Merkitsevyystaso
Signifikant Merkitsevä
Simulering Simulointi
Simultan estimation Yhteisestimointi
Simultan fördelning Yhteisjakauma
Singular fördelning Singulaarinen jakauma
Skevhet Harha
Skillnad Erotus (joukko-opissa)
Slump- Satunnainen, Satunnais-, Stokastinen
Slumpeffekt Satunnaisvaikutus
Slumpfel Satunnaisvirhe
Slumphändelse Satunnaistapahtuma
Slumpmässig Satunnainen, Satunnais-, Stokastinen
Slumpmässig ordning Satunnaisjärjestys
Slumpmässig urval Satunnaisvalinta
Slumpsampel Satunnaisotos
Slumptal Satunnaisluku
Slumpvandring Satunnaiskulku
Slutsats Johtopäätös
Snedhet Vinous
Snitt Leikkaus
Specifik faktor Erityisfaktori
Specifik varians Omavarianssi
Spektralfördelningsfunktion Spektrikertymäfunktio
Spektralfunktion Spektritiheys
Spektraltäthet Spektritiheys
Spektraltäthetsfunktion Spektritiheysfunktio
Spektrum Spektri
Spelteori Peliteoria
Spets Huippu
Spridning Hajonta
Standard Standardi
Standardavvikelse Keskihajonta, Standardipoikkeama
Standardiserad Standardoitu
Starkast Voimakkain
Stationär Stationaarinen
Statistik Tilastot, Tilastotiede, Tilastotiedot
Statistika Tunnusluku
Statistisk beslutsfunktion Tilastollinen päätösfunktio
Stegvis Askeltava
Stickprov Näyte, Otos
Stokastisk Satunnainen, Satunnais-, Stokastinen
Stokastisk variabel Satunnaismuuttuja
Stolpdiagram Pylväsdiagrammi
Storlek Koko
Stratified sampling Ositettu otanta
Stratifiering Ositus
Stratum Osite
Student-transformation Student-muunnos
Subpopulation Osajoukko
Sufficiens Tyhjentävyys
Svans Häntä
Svar Vastaus
Symmetrisk test Symmetrinen testi
Systematisk avvikelse Harha
Systematisk sampling Systemaattinen otanta
Systematiskt fel Harha, Systemaattinen virhe
Täthetsfunktion Tiheysfunktio
Teckentest Merkkitesti
Teckna Piirtää
Teckning Piirros
Tektangulär fördelning Tasajakauma
Teststyrka Voimakkuus
Testvariabel Testimuuttuja, Testisuure
Tidserie Aikasarja
Tidsförskjutning Viive
Tillförlitlighet Luotettavuus
Tillförlitlighetsfaktor Luottamuskerroin
Toleransgränser Toleranssirajat
Transient Hetkellinen, Transientti, Väistyvä
Trovärdighet Uskottavuus
Tvådimensionell fördelning Kaksiulotteinen jakauma
Tvåsidigt test Kaksisuuntainen testi
Typvärde Tyyppiarvo
Undersökning Kyselytutkimus, Tutkimus
Undersökningsplan Suunnitelma
Undre kontrollgräns Alaraja (valvontakoneessa)
Union Yhdiste
Uppdelning Hajoitus
Upprepning Toisto
Urval Näyte, Otos, Otanta, Poiminta
Utböling Ulkopuolinen havainto, Vieras havainto
Utfall Tulos, Realisaatio
Utfallsrum Otosavaruus, Tapahtuma-avaruus, Otosavaruus, Otosavaruus
Utjämning Tasoitus
Uttömmande Tyhjentävä
Vägt Painotettu
Väntevärde Odotusarvo
Väntevärdesriktig Harhaton
Variabel Muuttuja
Varians Varianssi
Variansanalys Varianssianalyysi
Variationsbredd Vaihteluväli
Återkommande Palautuva
Återkomsttid Paluuaika
Återläggning Takaisinpano
Ändlig Äärellinen
Ömsesidigt uteslutande Pareittain toisensa poissulkeva
Övergångssanolikhet Siirtymätodennäköisyys