Tilastotieteen sanakirja: suomi–ruotsi

suomi ruotsi
Aikasarja Tidserie
Aineiston supistaminen Komprimering av data
Alaraja (valvontakoneessa) Undre kontrollgräns
Alias Aliaseffekt
Alkeistapahtuma Elementarhändelse
Alkeistapahtumien joukko Referensmängd
Alkio Element
Aritmeettinen keskiarvo Aritmetisk medelvärde
Askeltava Stegvis
Asymptoottinen Asymptotisk
Autokorrelaatio Autokorrelation
Autoregressiivinen Autoregressiv
Bernoulli-koe Bernoulliförsök
Desiili Decil
Deterministinen Deterministisk
Diffuusioprosessi Diffusionsprocess
Diskreetti Diskret
Diskreetti muuttuja Diskret variabel
Edustava otos Representativt urval
Ehdollinen Betingad
Ei-lineaarinen Icke-lineär, Icke-linjär, Olineär, Olinjär
Ei-parametrinen Icke-parametrisk
Emäfunktio Genererande funktion
Ennustaa Förutsäga
Ennustaminen Prediktering
Ennustava muuttuja Prediktor
Ennuste Förutsägelse, Prediktering, Prediktion, Prognos
Ensimmäisen lajin virhe Fel av första slaget
Epäkonsistentti Inkonsistent
Epälineaarinen Icke-lineär, Icke-linjär, Olineär, Olinjär
Epäparametrinen Icke-parametrisk
Epäsingulaarinen jakauma Icke-singular fördelning
Epätäydellinen Ofullständig
Epävarmuus Osäkerhet
Erä Parti
Erävaihtelu Partivariation
Erityisfaktori Specifik faktor
Erivarianssinen Heteroskedastisk
Erottelu Diskriminant
Erotteluanalyysi Diskriminantanalys
Erottelufunktio Klassificeringsstatistika
Erotus (joukko-opissa) Differens (av mängder), Skillnad
Esitutkimus Provundersökning
Estimaatti Estimat
Estimaattori Estimator
Faktori Faktor
Faktorianalyysi Faktoranalys
Faktorikoe Faktorförsök
Faktorilataus Faktorladding
Fraktiili Fraktil
Frekvenssi Frekvens
Frekvenssijakauma Frekvensfördelning
Generoiva funktio Genererande funktion
Geometrinen keskiarvo Geometriskt medelvärde
Haarautumisprosessi Förgreningsprocess
Hajoitus Uppdelning
Hajonta Spridning
Hajontakuvio Punktdiagram
Häntä Svans
Harha Bias, Förväntningsskevhet, Skevhet, Systematisk avvikelse, Systematiskt fel
Harhaton Förväntningsriktig, Förväntningsrätt, Väntevärdesriktig
Harmoninen keskiarvo Harmoniskt medelvärde
Havainto Observerat värde
Heteroskedastinen Heteroskedastisk
Hetkellinen Transient
Hierarkkinen kaavio Hierarkisk plan
Hila Gitter
Histogrammi Histogram
Homoskedastinen Homoskedastisk
Huippu Spets
Huipukkuus Excess
Hylkääminen Förkastande
Hylkäämisalue Kritisk område
Hylkäämisvirhe Fel av första slaget
Hypoteesi Hypotes
Hypoteesin testaus Hypotesprövning, Hypotestest
Hyväksymisalue Acceptansområde
Hyväksymisraja Acceptansgräns
Hyväksymisvirhe Acceptansfel
Inferenssi Inferens
Intensiteetti Intensitet
Invarianssi Invarians
Jäännös Residual
Jäännösneliösumma Felkvadratsumma, Residualkvadratsumma
Jäännösvarianssi Felmedelkvadrat, Felvarians, Residualvarians
Jaetut sijaluvut Lika ranger
Jakauma Fördelning
Jakaumakonvergenssi Konvergens i fördelning
Jakaumasta riippumaton Fördelninsfri
Jakso Cykel, Följd, Period
Järjestyksen yhtäpitävyyskerroin Konkordanskoefficient
Järjestys Ordning
Järjestyskorrelaatio Rangkorrelation
Järjestysluku Rang
Järjestystunnusluku Rangordningsstatistika
Järjestystunnusluvut Ordningsstatiskor
Jatkuva Kontinuerlig
Jatkuvuuskorjaus Kontinuitetskorrektion
Johtopäätös Beslut, Inferens, Slutsats
Jono
Jonoteoria Köteori
Joukko Mängd
Joukko-oppi Mängdlära
Käänteis- Invers
Käänteismuunnos Inversion
Kahden muuttujan Bivariat
Kaksihuippuinen jakauma Bimodal fördelning
Kaksisuuntainen testi Duppelsidigt test, Tvåsidigt test
Kaksiulotteinen jakauma Bivariat fördelning, Tvådimensionell fördelning
Kanoninen analyysi Kanonisk analys
Karakteristinen funktio Karakteristik funktion
Käsittely Behandling
Kausivaihtelu Säsongvariation
Käyrän sovitus Kurvanpassning
Käyräviivainen Krökt
Kehikko Ram
Kertaotanta Enkelsampling
Kertoma Faktoriell, Fakultet
Kertymäfrekvenssi Kumulativ frekvens
Kertymäfunktio Fördelningsfunktion
Keskeinen raja-arvolause Centrala gränsvärdessatsen
Keskiarvo Genomsnitt, Medeltal, Medelvärde
Keskihajonta Standardavvikelse
Keskiluku Genomsnitt
Keskineliö Medelkvadrat
Keskipoikkeama Linjär medelavvikelse
Keskivirhe Medelfel
Keskusmomentti Centralmoment
Ketju Kedja
Khin neliö Chi-två
Kiertävä järjestys Cyklisk ordning
Kiinteä vaikutus Fast effekt
Kiintiöinti Allokering
Koesuunnitelma Försöksplan
Koevirhe Försöksfel
Kohina Brus
Koko Storlek
Kombinatorinen Kombinatorisk
Kommunaliteetti Kommunalitet
Kontingenssitaulu Kontingenstabell
Kontrasti Kontrast
Konvoluutio Faltning, Konvolution
Korrelaatio Korrelation
Korrelaatiodiagrammi Korrelogram
Korrelaatiokerroin Korrelationskoeffecient
Kovarianssi Kovarians
Kovarianssianalyysi Kovariansanalys
Kriittinen alue Kritisk område
Kriittinen arvo Kritisk värde
Kriittinen raja Kritisk värde
Kuvaileva tunnusluku Beskrivande statistik
Kuvio Graf
Kvadraatti Kvadrat
Kvalitatiivinen Kvalitativ
Kvantiili Kvantil
Kvantitatiivinen Kvantitativ
Kvartiili Kvartil
Kvartiilipoikkeama Kvartilavvikelse
Kvartiiliväli Kvartilavstånd
Kymmenyspiste Decil
Kyselylomake Frågeformulär
Kyselytutkimus Undersökning
Laadunvalvonta Kvalitetskontroll
Lataus Laddning
Latinalainen neliö Romersk kvadrat
Leikkaus Snitt
Lineaarinen Lineär, Linjär
Lineaarinen regressio Lineär regression, Linjär regression
Liukuva keskiarvo Glidande medelvärde
Logistinen Logistisk
Lohko Block
Lohkojen välinen Mellanblock
Lohkonsisäinen Inomblock
Lohkovaikutus Blockeffekt
Lomake Blankett
Luokka Klass
Luokkien välinen varianssi Mellanklasvarians
Luokkiensisäinen varianssi Inomklassvarians
Luotettavuus Reliabilitet, Tillförlitlighet
Luottamus Konfidens
Luottamuskerroin Konfidenskoefficient, Tillförlitlighetsfaktor
Luottamustaso Konfidensgrad
Luottamusväli Konfidensintervall
Maksimi Maximum
Malli Modell
Markovin ketju Markovkedja
Markovin prosessi Markovprocess
Martingaali Martingal
Mediaani Median
Melkein varma konvergenssi Nästan säker konvergens
Merkitsevä Signifikant
Merkitsevyystaso Signifikansnivå
Merkkitesti Teckentest
Minimi Minimum
Minimivarianssi Minsta varians
Mittateoria Måtteori
Momentti Moment
Momenttimatriisi Momentmatris
Monimuuttuja-analyysi Multivariat analys
Moniulotteinen jakauma Flerdimensionell fördelning, Multivariat fördelning
Moniulotteinen luokitus Flerdimensionell klassificering
Moodi Modalvärde
Multikollineaarisuus Multikollinearitet
Muuttuja Variabel
Näennäiskorrelaatio Nonsenskorrelation
Näyte Sampel, Stickprov, Urval
Neliö Kvadrat
Neliökeskiarvo Kvadratisk medelvärde
Neljännes Kvadrat
Nollahypoteesi Nollhypotes
Normaalijakauma Normalfördelning
Normaaliyhtälöt Normalekvationer
Odotusarvo Väntevärde
Ohjaus Kontroll, Reglering
Omavaikutus Huvudeffekt
Omavarianssi Specifik varians
Ominaisarvo Egenvärde
Ominaisuus Attribut
Optimaalinen allokointi Optimal allokering
Osajoukko Delmängd, Subpopulation
Osite Stratum
Ositettu otanta Stratified sampling
Osittain määrätty hypoteesi Delvis specificerad hypotes
Osittainen toisto Fraktionell upprepning
Osittais- Partiell
Ositus Delning, Stratifiering
Osoitinfunktio Indikatorfunktion
Otanta Sampling, Urval
Otantavirhe Samplingfel
Otantayksikkö Samplingenhet
Otos Sampel, Stickprov, Urval
Otosavaruus Utfallsrum, Utfallsrum, Utfallsrum
Otosmomentti Sampel moment
Pääkomponentit Principalkomponenter
Pääkomponenttianalyysi Principalkomponentanalys
Päätös Beslut
Päättely Beslut, Inferens
Päävaikutus Huvudeffekt
Painotettu Vägt
Palautuva Återkommande
Palsta Parcell
Paluuaika Återkomsttid
Parametri Parameter
Paras kiintiöinti Optimal allokering
Pareittain toisensa poissulkeva Parvis uteslutande, Ömsesidigt uteslutande
Parivertailu Parvis jämförelse
Peliteoria Spelteori
Peräkkäis- Sekvens
Periodogrammi Perodogram
Perus- Bas
Perusjoukko Grundmängd, Population
Perusyksikkö Primär enhet
Pienimmän neliösumman keino Minsta-kvadratmetoden
Piirros Diagram, Ritning, Teckning
Piirtää Rita, Teckna
Piste-estimointi Punktestimering, Punktskattning
Pistediagrammi Korrelogram, Punktdiagram
Pistemäärä Poäng
Pistetodennäköisyysfunktio Frekvensfunktion
Pistevieras Disjunkt
Poikkeama Avvikelse
Poiminta Sampling, Urval
Populaatio Grundmängd, Population
Posterioritodennäköisyys Posteriorisannolikhet
Priorijakauma Priorifördelning
Prioritodennäköisyys Priorisannolikhet
Projektio Projektion
Prosenttipiste Percentil, Procentpunkt
Puolittainen toisto Försöksplan med halv upprepning
Pylväsdiagrammi Stolpdiagram
Rajoitus Restriktion
Rankiluku Rang
Realisaatio Utfall
Regressio Regression
Rekursiivinen Rekursiv
Residuaali Residual
Residuaalivarianssi Residualvarians
Reuna- Marginal
Riippumaton satunnaisotanta Obundet slumpmässigt urval
Riippumattomuus Oberoende
Riski Risk
Ristikko Galler, Kvadrat
Ristikorrelaatio Korskorrelation
Rivivaikutus Radeffekt
Ruutu Ruta
Ryhmien välinen varianssi Mellangrupsvarians
Ryhmittelyanalyysi Klusteranalys
Ryväsotanta Klusterurval
Sadannespiste Percentil, Procentpunkt
Samavarianssinen Homoskedastisk
Sarakevaikutus Kolumneffekt
Satulapiste Sadelpunkt
Satunnainen Slump-, Slumpmässig, Stokastisk
Satunnais- Slump-, Slumpmässig, Stokastisk
Satunnaisjärjestys Slumpmässig ordning
Satunnaiskulku Slumpvandring
Satunnaisluku Slumptal
Satunnaismuuttuja Stokastisk variabel
Satunnaisotos Slumpsampel
Satunnaistaminen Randomisering
Satunnaistapahtuma Slumphändelse
Satunnaistetut lohkot Randomiserade block
Satunnaisvaikutus Slumpeffekt
Satunnaisvalinta Slumpmässig urval
Satunnaisvirhe Slumpfel
Sekvenssi- Sekvens
Selitettävä muuttuja Beroende variabel, Regressand
Selittäjä Förklarande variabel, Oberoende variabel, Regressor
Selitysaste Determinationskoefficient
Siirtymätodennäköisyys Övergångssanolikhet
Sijainti Läge
Sijaluku Rang
Sijatunnusluku Rangordningsstatistika
Simulointi Simulering
Singulaarinen jakauma Singular fördelning
Sisäkkäiskaavio Hierarkisk plan
Solufrekvenssi Cellfrekvens
Sovittaa Anpassa
Spektri Spektrum
Spektrikertymäfunktio Integrerat spektrum, Spektralfördelningsfunktion
Spektritiheys Spektralfunktion, Spektraltäthet
Spektritiheysfunktio Spektraltäthetsfunktion
Standardi Standard
Standardipoikkeama Standardavvikelse
Standardoitu Standardiserad
Stationaarinen Stationär
Stokastinen Slump-, Slumpmässig, Stokastisk
Stokastinen konvergenssi Konvergens i sannolikhet
Student-muunnos Student-transformation
Suhde-estimaattori Kvotskattningsfunktion
Suhteellinen frekvenssi Relativ frekvens
Suhteellinen otanta Proportionell sampling
Suhteellinen tehokkuus Relativ effektivitet
Sulautus Koppling
Suodatin Filter
Suodin Filter
Suunnitelma Undersökningsplan
Suurimman uskottavuuden menetelmä Maximimetoden, Maximum-likelihoodmetoden
Suurten lukujen laki De stora talens lag
Symmetrinen testi Symmetrisk test
Syntymis- ja kuolemisprosessi Födelse- och dödsprocess
Systemaattinen otanta Systematisk sampling
Systemaattinen virhe Systematiskt fel
Taajuus Frekvens
Takaisinpano Återläggning
Tapahtua Inträffa
Tapahtuma Händelse
Tapahtuma-avaruus Utfallsrum
Tappiofunktio Förlustfunktion
Tarkastettava erä Kotrollparti
Tarkentumaton Inkonsistent
Tarkentuva Konsistent
Tarkkuus Noggranhet, Precision
Tasajakauma Likformig fördelning, Tektangulär fördelning
Tasapainotettu Balanserad
Taso Nivå
Tasoitus Utjämning
Täysin määrätty hypoteesi Enkel hypotes
Tehokkain Effektivaste
Tehokkuus Effektivitet
Tekijä Faktor
Tekijän taso En faktors nivå
Tekomuuttuja Artificiell variabel
Testimuuttuja Testvariabel
Testisuure Testvariabel
Tiheysfunktio Täthetsfunktion
Tilastoida jtk. Föra statistik över ngt., Görä upp statistik på ngt.
Tilastollinen päätösfunktio Statistisk beslutsfunktion
Tilastollinen testaus Hypotesprövning, Hypotestest
Tilastot Statistik
Tilastotiede Statistik
Tilastotiedot Statistik
Todennäköisyys Sannolikhet
Todennäköisyysjakauma Sannolikhetsfördelning
Todennäköisyyskenttä Sannolikhetsrum
Todennäköisyysmassa Sannolikhetsmassa
Todennäköisyysosamäärä Sannolikhetskvot
Todennäköisyysotanta Sannolikhetsurval
Todennäköisyysotos Sannolikhetsurval
Toisen lajin virhe Fel av andra slaget
Toisensa poissulkevat tapahtumat Disjunkta händelser, Oförenliga händelser
Toistaminen Repetition
Toistettavuus Reproducerbarhet
Toisto Upprepning
Toleranssirajat Toleransgränser
Transientti Transient
Tulomomentti Produktmoment
Tulos Utfall
Tunnusluku Statistika
Tuottajan riski Producentrisk
Tutkimus Undersökning
Tyhjentävä Uttömmande
Tyhjentävyys Sufficiens
Tyyppiarvo Typvärde
Ulkopuolinen havainto Utböling
Upotettu Inbäddad
Usean selittäjän regressio Multipel regression
Uskottavuus Trovärdighet
Uskottavuusosamäärä Likelihood-kvot, Sannolikhetskvot
Uusiutumisaika Förnyelsetid
Uusiutumisteoria Förnyelseteori
Vaihe Fas
Vaihteluväli Variationsbredd
Vaihtoehtoinen hypoteesi Alternativhypotes, Mothypotes
Väistyvä Transient
Vakio Konstant
Väliestimointi Intervallestimering, Intervallskattning
Valvonta Kontroll, Reglering
Vapausasteet Frihetsgrader
Varianssi Varians
Varianssianalyysi Variansanalys
Varma tapahtuma Säker händelse
Vastahypoteesi Alternativhypotes, Mothypotes
Vastaus Svar
Vaste Respons
Verkko Graf
Vertailuryhmä Jämförelsegrupp, Referensmängd
Vieras havainto Utböling
Viive Tidsförskjutning
Vino faktori Korrelerad faktor
Vinous Snedhet
Virhe Fel
Voimakkain Starkast
Voimakkuus Teststyrka
Yhdistäminen Sammanslagning
Yhdiste Union
Yhdistely- Faktoriell
Yhdistelykoe Faktorförsök
Yhdysvaikutus Samspel
Yhteensopimaton Oförenlig
Yhteensopiva Konsistent
Yhteensopivuuden aste Anpassningsgrad
Yhteensopivuus Anpassning
Yhteisestimointi Simultan estimation
Yhteisfaktori Genemsam faktor
Yhteisjakauma Simultan fördelning
Yhteiskorrelaatiokerroin Multipel korrelationskoefficient
Yhteys Samband
Yksinkertainen otanta Obunden sampling
Yksinkertainen satunnaisotanta Obundet slumpmässigt urval
Yksisuuntainen luokitus Envägsindelning
Yksisuuntainen testi Asymmetrisk test, Enkelsidigt test, Ensidigt test
Yläraja (valvontakoneessa) Högre kontrollgräns
Äärellinen Ändlig
Ääretön Infinit, Oändlig
Ääriarvo Extremvärde