Tilastotieteen sanakirja: suomi–englanti

suomi englanti
Aikasarja Time Series
Aineiston supistaminen Reduction of Data
Alaraja (valvontakoneessa) Lower Control Limit
Alias Alias
Alkeistapahtuma Elementary Event
Alkeistapahtumien joukko Fundamental Probability Set, Reference Set
Alkio Object
Aritmeettinen keskiarvo Arithmetic Average, Arithmetic Mean
Askeltava Stepwise
Asymptoottinen Asymptotic
Autokorrelaatio Autocorrelation, Serial Correlation
Autoregressiivinen Autoregressive
Bernoulli-koe Bernoulli Trial
Desiili Decile
Deterministinen Deterministic
Diffuusioprosessi Diffusion Process
Diskreetti Discrete
Diskreetti muuttuja Discontinuous Variable, Discrete Variable
Edustava otos Representative Sample
Ehdollinen Conditional
Ei-lineaarinen Nonlinear
Ei-parametrinen Nonparametric
Emäfunktio Generating Function
Ennustaa Forecast
Ennustaminen Prediction
Ennustava muuttuja Predictor
Ennuste Forecast, Prediction
Ensimmäisen lajin virhe Error of First Kind
Epäkonsistentti Inconsistent
Epälineaarinen Nonlinear
Epäparametrinen Nonparametric
Epäsingulaarinen jakauma Nonsingular Distribution
Epätäydellinen Incomplete
Epävarmuus Uncertainty
Erä Lot
Erävaihtelu Batch Variation
Erityisfaktori Specific Factor
Erivarianssinen Heterocedastic
Erottelu Discriminant
Erotteluanalyysi Discriminatory Analysis
Erottelufunktio Classification Statistic
Erotus (joukko-opissa) Set Difference
Esitutkimus Pilot Survey
Estimaatti Estimate
Estimaattori Estimator
Faktori Factor
Faktorianalyysi Factor Analysis
Faktorikoe Factorial Experiment
Faktorilataus Factor Loading
Fraktiili Fractile
Frekvenssi Frequency
Frekvenssijakauma Frequency Distribution
Generoiva funktio Generating Function
Geometrinen keskiarvo Geometric Mean
Haarautumisprosessi Branching Process
Hajoitus Decomposition
Hajonta Dispersion
Hajontakuvio Scatter Diagram
Häntä Tail
Harha Bias
Harhaton Unbiased
Harmoninen keskiarvo Harmonic Mean
Havainto Observation
Heteroskedastinen Heterocedastic
Hetkellinen Transient
Hierarkkinen kaavio Nested Design
Hila Lattice
Histogrammi Histogram
Homoskedastinen Homoscedastic
Huippu Peak
Huipukkuus Excess, Kurtosis
Hylkääminen Rejection
Hylkäämisalue Critical Region, Rejection Region
Hylkäämisvirhe Error of First Kind
Hypoteesi Hypothesis
Hypoteesin testaus Hypothesis Testing
Hyväksymisalue Acceptance Region
Hyväksymisraja Acceptance Boundary, Acceptance Line
Hyväksymisvirhe Error of Second Kind
Inferenssi Inference
Intensiteetti Intensity
Invarianssi Invariance
Jäännös Residual
Jäännösneliösumma Error Sum of Squares, Residual Sum of Squares
Jäännösvarianssi Error Mean-Square, Error Variance, Residual Variance
Jaetut sijaluvut Tied Ranks
Jakauma Distribution
Jakaumakonvergenssi Convergence in Distribution
Jakaumasta riippumaton Distribution Free
Jakso Cycle, Period, Run
Järjestyksen yhtäpitävyyskerroin Coeffecient of Concordance
Järjestys Order
Järjestyskorrelaatio Rank Correlation
Järjestysluku Rank
Järjestystunnusluku Rank Order Statistic
Järjestystunnusluvut Order Statistics
Jatkuva Continuous
Jatkuvuuskorjaus Correction for Continuity
Johtopäätös Inference
Jono Queue
Jonoteoria Queueing Theory
Joukko Set
Joukko-oppi Set Theory
Käänteis- Inverse
Käänteismuunnos Inversion
Kahden muuttujan Bivariate
Kaksihuippuinen jakauma Bimodal Distribution
Kaksisuuntainen testi Double-tailed Test, Two Sided Test, Two-Tailed Test
Kaksiulotteinen jakauma Bivariate Distribution, Two-Dimensional Distribution
Kanoninen analyysi Canonical Analysis
Karakteristinen funktio Characteristic Function
Käsittely Treatment
Kausivaihtelu Seasonal Variation
Käyrän sovitus Curve Fitting
Käyräviivainen Curvilinear
Kehikko Frame
Kertaotanta Single Sampling
Kertoma Factorial
Kertymäfrekvenssi Cumulative Frequency
Kertymäfunktio Distribution Function, Cumulative Distribution Function
Keskeinen raja-arvolause Central Limit Theorem
Keskiarvo Average, Mean
Keskihajonta Standard Deviation
Keskiluku Average
Keskineliö Mean Square
Keskipoikkeama Mean Deviation
Keskivirhe Standard Error
Keskusmomentti Central Moment
Ketju Chain
Khin neliö Chi-squared
Kiertävä järjestys Cyclic Order
Kiinteä vaikutus Fixed Effect
Kiintiöinti Allocation
Koesuunnitelma Experimental Design
Koevirhe Experimental Error
Kohina Noise
Koko Size
Kombinatorinen Combinatorial
Kommunaliteetti Communality
Kontingenssitaulu Contingency Table
Kontrasti Contrast
Konvoluutio Convolution
Korrelaatio Correlation
Korrelaatiodiagrammi Correlogram
Korrelaatiokerroin Coeffecient of Correlation
Kovarianssi Covariance
Kovarianssianalyysi Analysis of Covariance
Kriittinen alue Critical Region
Kriittinen arvo Critical Value
Kriittinen raja Critical Value
Kuvaileva tunnusluku Descriptive Statistic
Kuvio Graph
Kvadraatti Quadrat
Kvalitatiivinen Qualitative
Kvantiili Quantile
Kvantitatiivinen Quantitative
Kvartiili Quartile
Kvartiilipoikkeama Quartile Deviation
Kvartiiliväli Interquartile Range
Kymmenyspiste Decile
Kyselylomake Questionnaire
Kyselytutkimus Survey
Laadunvalvonta Quality Control
Lataus Loading
Latinalainen neliö Latin Square
Leikata (joukko-opissa) Intersect
Leikkaus Intersection
Lineaarinen Linear, Linear
Lineaarinen regressio Linear Regression
Liukuva keskiarvo Moving Average
Logistinen Logistic
Lohko Block
Lohkojen välinen Interblock
Lohkonsisäinen Intrablock
Lohkovaikutus Block Effect
Lomake Schedule
Luokka Class
Luokkien välinen varianssi Interclass Variance
Luokkiensisäinen varianssi Intraclass Variance
Luotettavuus Reliability
Luottamus Confidence
Luottamuskerroin Confidence Coefficient
Luottamustaso Confidence Level
Luottamusväli Confidence Interval
Maksimi Maximum
Malli Model
Markovin ketju Markov Chain
Markovin prosessi Markov Process
Martingaali Martingale
Mediaani Median
Melkein varma konvergenssi Almost Certain Convergence, Almost Sure Convergence
Merkitsevä Significant
Merkitsevyystaso Level of Significance, Significance Level
Merkkitesti Sign Test
Minimi Minimum
Minimivarianssi Minimum Variance
Mittateoria Measure Theory
Momentti Moment
Momenttimatriisi Moment Matrix
Monimuuttuja-analyysi Multivariate Analysis
Moniulotteinen jakauma Multivariate Distribution
Moniulotteinen luokitus Multiple Classification
Moodi Mode
Multikollineaarisuus Multicollinearity
Muuttuja Variable
Näennäiskorrelaatio Nonsense Correlation
Näyte Sample
Neliö Quadrat
Neliökeskiarvo Quadratic Mean
Neljännes Quadrat
Nollahypoteesi Null Hypothesis
Normaalijakauma Normal Distribution
Normaaliyhtälöt Normal Equations
Odotusarvo Expectation
Ohjaus Control
Omavaikutus Main Effect
Omavarianssi Specific Variance
Ominaisarvo Characteristic Root, Eigenvalue, Latent Root
Ominaisuus Attribute
Optimaalinen allokointi Optimum Allocation
Osajoukko Subpopulation, Subset
Osamäärätesti Likelihood Ratio Test
Osite Stratum
Ositettu otanta Stratified Sampling
Osittain määrätty hypoteesi Composite Hypothesis
Osittainen toisto Fractional Replication
Osittais- Partial
Ositus Partition, Stratification
Osoitinfunktio Indicator Function
Otanta Sampling
Otantavirhe Sampling Error
Otantayksikkö Sampling Unit
Otos Sample, Sample, Sample
Otosavaruus Event Space, Sample Space, Universal Set
Otosmomentti Sample Moment
Pääkomponentit Principal Components
Pääkomponenttianalyysi Principal Component Analysis
Päätös Decision
Päättely Inference, Inference
Päävaikutus Main Effect
Painotettu Weighted
Palautuva Recurrent
Palsta Plot
Paluuaika Recurrence Time
Parametri Parameter
Paras kiintiöinti Optimum Allocation
Pareittain toisensa poissulkeva Mutually Exclusive, Pairwise Disjoint
Parivertailu Paired Comparison
Peliteoria Game Theory
Peräkkäis- Sequential
Periodogrammi Perodogram
Perus- Base
Perusjoukko Population
Perusyksikkö Primary Unit
Pienimmän neliösumman keino Least Squares Method
Piirros Graph, Plot
Piirtää Plot
Piste-estimointi Point Estimation
Pistediagrammi Correlogram, Scatter Diagram
Pistemäärä Score
Pistetodennäköisyysfunktio Frequency Function
Pistevieras Disjoint
Poikkeama Deviation
Poiminta Sampling
Populaatio Population
Posterioritodennäköisyys Posterior Probability
Priorijakauma Prior Distribution
Prioritodennäköisyys Prior Probability
Projektio Projection
Prosenttipiste Percentile
Puolittainen toisto Half-replicate Design
Pylväsdiagrammi Bar Chart
Rajoitus Constraint, Restriction
Rankiluku Rank
Realisaatio Realisation
Regressio Regression
Rekursiivinen Recursive
Residuaali Residual
Residuaalivarianssi Residual Variance
Reuna- Marginal
Riippumaton satunnaisotanta Simple Random Sampling
Riippumattomuus Independence
Riski Risk
Ristikko Grid, Quadrat
Ristikorrelaatio Cross-correlation
Rivivaikutus Row Effect
Ruutu Plot
Ryhmien välinen varianssi Between-groups Variance
Ryhmittelyanalyysi Cluster Analysis
Ryväsotanta Cluster Sampling
Sadannespiste Percentile
Samavarianssinen Homoscedastic
Sarakevaikutus Column Effect
Satulapiste Saddle Point
Satunnainen Random, Stochastic
Satunnais- Random, Stochastic
Satunnaisjärjestys Random Order
Satunnaiskulku Random Walk
Satunnaisluku Random Sampling Number
Satunnaismuuttuja Random Variable
Satunnaisotos Random Sample
Satunnaistaminen Randomisation
Satunnaistapahtuma Random Event
Satunnaistetut lohkot Randomised Blocks
Satunnaisvaikutus Random Effect
Satunnaisvalinta Random Selection
Satunnaisvirhe Random Error
Sekvenssi- Sequential
Selitettävä muuttuja Regressand, Dependent Variable
Selittäjä Explanatory Variable, Independent Variable, Regressor
Selitysaste Coefficient of Determination
Siirtymätodennäköisyys Transition Probability
Sijainti Location
Sijaluku Rank
Sijatunnusluku Rank Order Statistic
Simulointi Simulation
Singulaarinen jakauma Singular Distribution
Sisäkkäiskaavio Nested Design
Solufrekvenssi Cell Frequency
Sovittaa Fit
Spektri Spectrum
Spektrikertymäfunktio Integrated Spectrum, Spectral Distribution Function
Spektritiheys Power Spectrum, Spectral Density
Spektritiheysfunktio Spectral Density Function
Standardi Standard
Standardipoikkeama Standard Deviation
Standardoitu Standardised
Stationaarinen Stationary
Stokastinen Random, Stochastic
Stokastinen konvergenssi Convergence in Probability
Student-muunnos Studentisation
Suhde-estimaattori Ratio Estimator
Suhteellinen frekvenssi Relativ Frequency
Suhteellinen otanta Proportional Sampling
Suhteellinen tehokkuus Relative Efficiency
Sulautus Confounding
Suodatin Filter
Suodin Filter
Suunnitelma Design
Suurimman uskottavuuden menetelmä Maximum Likelihood Method
Suurten lukujen laki Law of Large Numbers
Symmetrinen testi Symmetrical Test
Syntymis- ja kuolemisprosessi Birth and Death Process
Systemaattinen otanta Systematic Sampling
Systemaattinen virhe Systematic Error
Taajuus Frequency
Takaisinpano Replacement
Tapahtua Occur
Tapahtuma Event
Tapahtuma-avaruus Event Space
Tappiofunktio Loss Function
Tarkastettava erä Inspection Lot
Tarkentumaton Inconsistent
Tarkentuva Consistent
Tarkkuus Accuracy, Precision
Tasajakauma Rectangular Distribution, Uniform Distribution
Tasapainotettu Balanced
Taso Size
Tasoitus Smoothing
Täysin määrätty hypoteesi Simple Hypothesis
Tehokkain Most Efficient
Tehokkuus Efficiency
Tekijä Factor
Tekijän taso Level of Factor
Tekomuuttuja Dummy Variable
Testimuuttuja Test Statistic
Testisuure Test Statistic
Tiheysfunktio Density Function, Probability Density Function
Tilastoida jtk. Compile Statistics on / about sth., Compile Statistics on / about sth.
Tilastollinen päätösfunktio Statistical Decision Function
Tilastollinen testaus Hypothesis Testing
Tilastot Statistics
Tilastotiede Statistics
Tilastotiedot Statistics
Todennäköisyys Probability
Todennäköisyysjakauma Probability Distribution
Todennäköisyyskenttä Probability Space
Todennäköisyysmassa Probability Mass
Todennäköisyysosamäärä Probability Ratio
Todennäköisyysotanta Probability Sampling
Todennäköisyysotos Probability Sample
Toisen lajin virhe Error of Second Kind
Toisensa poissulkevat tapahtumat Disjoint Events
Toistaminen Repetition
Toistettavuus Reproducibility
Toisto Replication
Toleranssirajat Tolerance Limits
Transientti Transient
Tulomomentti Product Moment
Tulos Outcome
Tulosvaihtoehto Sample Point
Tunnusluku Statistic
Tuottajan riski Producer's Risk
Tutkimus Survey
Tyhjentävä Sufficient
Tyhjentävyys Sufficiency
Tyyppiarvo Mode
Ulkopuolinen havainto Outlier
Upotettu Embedded
Usean selittäjän regressio Multiple Regression
Uskottavuus Likelihood
Uskottavuusosamäärä Likelihood Ratio, Likelihood Ratio
Uusiutumisaika Renewal Time
Uusiutumisteoria Renewal Theory
Vaihe Phase
Vaihteluväli Range
Vaihtoehtoinen hypoteesi Alternative Hypothesis, Non-Null Hypothesis
Väistyvä Transient
Vakio Constant
Väliestimointi Interval Estimation
Valvonta Control
Vapausasteet Degrees of Freedom
Varianssi Variance
Varianssianalyysi Analysis of Variance
Varma tapahtuma Sure Event
Vastahypoteesi Alternative Hypothesis, Non-Null Hypothesis
Vastaus Response
Vaste Response
Verkko Graph
Vertailuryhmä Control Set, Reference Set
Vieras havainto Outlier
Viive Lag
Vino faktori Oblique Factor
Vinous Skewness
Virhe Error
Voimakkain Most Powerful
Voimakkuus Power
Yhdistäminen Pooling
Yhdiste Union
Yhdistely- Factorial
Yhdistelykoe Factorial Experiment
Yhdysvaikutus Interaction
Yhteensopimaton Inconsistent
Yhteensopiva Consistent
Yhteensopivuuden aste Goodness of Fit
Yhteensopivuus Fit
Yhteisestimointi Simultaneous Estimation
Yhteisfaktori Common Factor
Yhteisjakauma Joint Distribution
Yhteiskorrelaatiokerroin Coefficient of Multiple Correlation
Yhteys Association
Yksinkertainen otanta Simple Random Sampling
Yksinkertainen satunnaisotanta Simple Random Sampling
Yksisuuntainen luokitus One Way Classification
Yksisuuntainen testi Asymmetrical Test, One Sided Test, Single Tail Test
Yläraja (valvontakoneessa) Upper Control Limit
Yleinen tulosääntö General Multiplication Rule
Yleinen yhteenlaskusääntö General Addition Rule
Äärellinen Finite
Ääretön Infinite
Ääriarvo Extreme Value